วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก

(banner) 200961_73792.jpg

(banner) 200961_73813.jpg

(banner) 200961_73869.jpg

(banner) 200961_73914.jpg

 

(banner) 200964_5230.gif (banner) 200964_44054.gif  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม

 (banner) 200964_44043.gif  แม่กองบาลีสนามหลวง

 (banner) 200964_44054.gif แม่กองธรรมสนามหลวง
วัดตึก

วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    
83 ถ.จักรวรรดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

https://www.facebook.com/watchaichana

 

ชั้นและที่ตั้งของวัด

วัดชัยชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เรียกกันทั่วไปว่า "วัดตึก" ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓  ด้านหน้าวัดอยู่ติดถนนมหาจักร(คลองถม) ด้านหลังวัดติดถนนจักรวรรดิ์ ตรงข้ามกับเวิ้งนครเกษม ระหว่างสี่แยกวัดตึก (ถนนจักรวรรดิ์ตัดกับเยาวราช) กับสี่แยก เอส.เอ.บี (ถนนจักรวรรดิ์ตัดกับถนนเจริญกรุง) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

เขตวัด

ลักษณะพื้นที่ของเขตวัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่ทั้งหมด ๗ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๕๒๘ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศตะวันออก ติดกับถนนมหาจักร(คลองถม)

ทิศตะวันตก ติดกับตึกแถวของ พล.ต.อ. พระพินิจชนคดี กับของเจ้าจอมเอี่ยม ถนนจักรวรรดิ์

ทิศเหนือ ติดกับบริษัทดีทแฮล์ม และตึกบ้านพระนานาพิธภาษีถนนเจริญกรุง

ทิศใต้ ติดกับตึกแถวของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ ๖ ถนนเยาวราช


ฐานะของวัด

จากบ้านเป็นวัดราษฎร์

ที่ตั้งวัดชัยชนะสงครามเดิมเป็นบ้านของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ ต้นสกุลสิงหเสนี) ที่สมุหายายกและแม่ทัพใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

หลักฐานปรากฎว่าในปี พ.ศ. ๒๓๖๗ เป็นปีที่ ๒ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่และบ้านของเจ้าพระยายมราช(อิน) ซึ่งเป็นบ้านร้างเรือนเดิมฝากระดานให้แก่พระยาราชสุภาวดี (เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์)ในขณะนั้น)

พระยาราชสุภาวดี(สิงห์) ได้ย้ายมาจากบ้านเก่าหน้าวัดสามปลี้ม มาอยู่บ้านใหม่ที่ได้รับพระราชทานยกบ้านเดิมให้แก่นายแก้ว มหาดเล็กหุ้มเพชร บุตรชายซึ่งต่อมาคือเจ้าพระยายมราช (แก้ว) ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทร์คิดการกบฎ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดให้พระยาราชสภาวดีเป็นแม่ัทัพหน้าไปปราบกบฎ เมื่อชนะศึกและจัดการบ้านเมืองทางอีสานจบสงบเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดฯให้มีตราขึ้นไปเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาราชสุภาวดี ว่าที่สมุหนายก

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑ หลังจากเป็นแม่ทัพไปรบกับญวนและเขมรจนได้รับชัยชนะมาแล้ว ท่านเกิดศรัทธาแรงกล้าประสงค์จะทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรสืบไป จึงยกบ้านของท่านถวายให้เป็นวัด โดยสร้างอุโบสถศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์เพิ่มเติมขึ้นให้เป็นวัดสมบูรณ์ แล้วตั้งชื่อว่า "วัดชัยชนะสงคราม" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะครั้งนั้น และเนื่องจากเรือนของท่านที่มีอยู่เดิมเป็นอาคารตึก ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกกันว่า "วัดตึก" จนทุกวันนี้

หลังจากยกบ้านถวายเป็นวัดแล้ว เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) ก็ได้อุปถัมภ์บำรุงวัดนี้เรื่อยมาจนอสัญกรรม และผู้สืบสกุลสิงหเสนีได้รับช่วงอุปถัมภ์บำรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังเช่นปรากฎในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ คุณหญิงตุ่ม ประเสริฐสุนทราศรัย และคุณหญิงเจือ นครราชเสนี ได้ร่วมกันบริจาคเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาท) เพื่อเป็นทุนจัดการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่

ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ หม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่อนห้าพันบาท) เป็นทุนร่วมกับคณะกรรมการและพุทธศาสนิกชนจัดการหล่อพระประธานองค์ใหม่ขึ้นนาม "พระพุทธชัยสิงหมุนินทรธรรมบดินทรโลกนาถเทรนรชาติอภิปูชนีย์"

ต่อมาได้สร้างระเบียงวิหารคตไว้ทิศเหนืออุโบสถ หอกลอง หอระฆัง ด้านทิศใต้ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้าง ๒ ปี ๘ เดือน ๑๕ วัน ค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาท) คุณหญิงตุ่ม ประเสริฐสุนทราศรัย และคุณหญิงเจือ นครราชเสนี พร้อมด้วยญาติและพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคเพื่อบูชาพระศาสนา

วัดชัยชนะสคราม ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิการยน คุณงามความดี และชัยชนะของท่าน ที่ตลอดชีวิตการเป็นนักรบพร้อมพลีชีพเพื่อชาติด้วยความจงรักภักดีอย่างยิ่งต่อองค์พระมหากษัตริย์ ได้ทำสงครามรักษาอาณาเขตชายแดนไทยด้านตะวันออก ลาว, เขมร, ญวน, จนเมืองสยามมีความปลอดภัยมั่นคง รวมถึงเป็นผู้ศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างสูง "บ้านตึก" ในอดีตของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) หรือวัดชัยชนะสงคราม จึงเป็นอนุสรณ์แห่งความมี "ัชัย" โดยแท้

(banner) 200964_5142.gif

 

จากวัดราษฎร์เป็นวัดหลวง

วัดชัยชนะสงคราม มีฐานะเป็นวัดราษฎร์เรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ ๑๒๐ ปี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิการยน ๒๕๒๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงตามแจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๑

 

ถาวรวัตถุภายในวัด

     ๑. พระอุโบสถ

     ๒. วิหารคต ๑ หลัง

     ๓. พระปรางค์ ๑ องค์

     ๔. พระเจดีย์ ๓ องค์

     ๔. หอพระไตรปิฎก ๑ หลัง

     ๖. ศาลาบำเพ็ญกุศล ๔ หลัง

     ๗. หอกลอง ๑ หลัง

     ๘. หอระฆัง ๑ หลัง

     ๙. กุฎีสงฆ์ ๖ หลัง

     ๑๐. ฌาปนสถาน ๑ หลัง

     ๑๑. อาคารปฏิบัติธรรม ๑ หลัง

     ๑๒. ศาลาประชาสัมพันธ์ ๑ หลัง

     ๑๓. อาคารปฏิบัติธรรม ๖ ชั้น ๑ หลัง

 

ที่ธรณีสงฆ์ของวัด

   ๑. ที่นาโฉนดเลขที่ ๔๗๕๒ แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา (ปัจจุบันทางวัดได้ให้ประชาชนเช่าปลูกบ้านอยู่อาศัย)

   ๒. ที่ดินก่อสร้างอาคารตึกแถว

     ๒.๑ ด้านถนนมหาจักร(คลองถม) ๑๙ ห้อง ๓ ชั้น

     ๒.๒. ด้านถนนจักรวรรดิ ติดตึกแถวเจ้าจอมเอี่ยม ๖ ห้อง ๒ ชั้น และอีก ๖ ห้องเป็นตึก ๓ ชั้น

(banner) 200964_5752.gif


 

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  172,829
Today:  15
PageView/Month:  82

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com